Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website De buitenunit van je airco of warmtepomp is nu eenvoudig t | Aircocover
Wij zijn Aircocover, de nieuwe innovatie voor het wegwerken van je airco of warmtepomp.
Je kunt kiezen voor een standaard cover of een cover die op maat is samengesteld.

Er zijn een paar dingen waarvan wij willen dat je ze weet.

De belangrijkste punten uit onze algemene voorwaarden hebben we voor je samengevat.

Heb je vragen over onze dienstverlening of algemene voorwaarden? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar info@aircocover.nl of bel naar 31 (0)88 177 77 22

Onze adresgegevens zijn:

Smart Outdoor Solutions / Aircocover BV
Bellstraat 12
6716 BA Ede
KVK 80139116

Dit is wat wij doen:

1. Wij leveren Omkastingen voor airco’s en warmtepompen. Eventueel bemiddelen we in diensten die daarbij horen (fotografie, ontwerp, montage). Wij bieden jou een online platform (een website) waar je zelf je aircocover kunt samenstellen. Wanneer je er niet uitkomt staan wij klaar om je te ondersteunen.
2. Wij garanderen topkwaliteit (5 jaar kleurvast!) en we willen dat jij tevreden bent met je bestelling.
3. Het is wel belangrijk dat je al onze aanwijzingen opvolgt. Gepersonaliseerde goederen kunnen we nu eenmaal niet terugnemen.
4. Gepersonaliseerde bestellingen worden door ons gecontroleerd. Over smaak kunnen wij niet oordelen, wij kijken dus alleen naar de technische kwaliteit van de aangeleverde ontwerpen. Kleurgarantie bieden we alleen als de fotohulp gebruikt is. Als de kwaliteit naar onze mening niet voldoende is, zullen we de opdracht weigeren.
5. Wij regelen het vervoer van de door jou bestelde aircocover naar een adres in Nederland en, in overleg, tegen meerkosten in het buitenland. In het bestelproces informeren we je over de levertijd.
6. Voor al het bovenstaande werken wij samen met anderen.
7. Wij waken over jouw persoonsgegevens en beschermen je privacy. Meer hierover lees in ons privacybeleid.

Dit is wat jij kunt doen om het beste resultaat te bereiken:

1. Het personaliseren van aircocovers is precisiewerk. De kwaliteit van je foto is extreem belangrijk voor het eindresultaat.
2. Realiseer je dat het eindproduct er altijd iets anders uit kan zien dan op een scherm. Volg voor het beste resultaat onze fotografie instructies op.
3. Probeer de Opdracht in een keer goed aan te leveren. Voor wijzigingen moeten wij soms meerwerk rekenen.
4. Controleer of jouw Opdracht, design of opmaak geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van anderen.
5. Controleer het ontwerp bij aflevering grondig en neem direct contact met ons op als je ontevreden bent.

Belangrijk om te weten:

1. Als je bestelling in productie is kun je een opdracht niet meer annuleren of wijzigen.
2. Je kan je bestelling direct in de webshop afrekenen. Als de betaling door ons is ontvangen gaan we met je bestelling aan de slag.
3. Ondanks dat we ons uiterste best doen je bestelling naar tevredenheid af te handelen kan het gebeuren dat er een geschil ontstaat. Dit lossen wij graag op. Laat het ons dus vooral weten als je niet tevreden bent!
4. Wij streven naar het beste resultaat voor jou. Hebben we toch een fout gemaakt, dan herstellen wij dit volgens de bepalingen in deze algemene voorwaarden. Daar lees je ook wanneer wij aansprakelijkheid kunnen erkennen en tot welk bedrag wij vergoeden.
In het kort zijn dit onze algemene voorwaarden. Wil je onze complete algemene voorwaarden lezen? Je vindt ze hieronder.

Algemene voorwaarden Aircocover
1. Inleiding
1. Dit zijn onze uitgebreide regels, beter bekend als Algemene Voorwaarden. Hier gaan we in op de details van onze samenwerking. Onze dienstverlening is complex, hoe makkelijk we het ook proberen te maken.
2. Deze Voorwaarden zijn aanvullend aan de samenvatting hierboven, maar als ze onverhoopt tegenstrijdig zijn dan gaan de Voorwaarden voor.
3. Wij kunnen de Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe opdrachten vanaf het moment dat deze gepubliceerd staan op onze website. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij je op de hoogte brengen van de wijzigingen.
2. Enkele begrippen
1. Aircocover omvat gepersonaliseerde en niet gepersonaliseerde omkastingen voor je airco of warmtepomp.
2. Diensten zijn alle diensten die wij bieden rondom het leveren van Aircocovers.
3. Overeenkomst: als je ons een opdracht geeft en wij accepteren de opdracht dan is er sprake van een overeenkomst. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.
4. Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Aircocover en Klant betreffende de levering van Aircocovers en/of het verlenen van Diensten, alsmede iedere opdracht die Klant aan Aircocover verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met één en ander verband houden.
5. Specificaties: de technische en functionele specificaties voor de Aircocovers zoals beschreven op onze website aircocover.nl.
3. Opdrachten
1. De Klant geeft een opdracht via onze website aircocover.nl of via de door Aircocover geselecteerde verkoopkanalen. Hier vallen ook de offertes onder die worden uitgebracht. De Overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de Opdracht door Aircocover.
2. Opdrachten geplaatst door Klant zijn onherroepelijk, tenzij anders aangegeven.
3. Een opdracht dient te worden geplaatst volgens de instructies zoals weergegeven op onze website aircocover.nl. Een toezending die niet volgens de Specificaties en procedure is opgestuurd hoeft Aircocover niet te accepteren.
4. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van Klant.
5. Aircocover voert een (automatische) controle uit nadat de opgemaakte bestanden zijn opgestuurd. Tijdens deze controle gaat Aircocover na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen (aanleverspecificaties) voor het produceren van het eindproduct. Aircocover controleert niet of een bestand fouten bevat in ontwerp, tekst of kleur of onvoldoende scherp is.
6. De klant houdt rekening met het feit dat de kleur van het eindproduct na productie kan afwijken van de kleuren van andere drukwerkproducten, opgemaakte bestanden, kleuren op het beeldscherm of zelf uitgeprinte bestanden. Een afwijking in zekere mate geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
7. Wij werken met vaste maten voor onze aircocovers. De klant is verantwoordelijk voor het kiezen van de juiste maat. Standaard aircocovers (RAL kleuren en Standaard ontwerpen) kunnen in overleg en mits onbeschadigd worden omgeruild voor de juiste maat. Gepersonaliseerde aircocovers kunnen niet retour worden genomen.
4. Annulering
1. Klant kan de Overeenkomst enkel annuleren, door een schriftelijk bericht (waaronder per e-mail) van annulering te sturen aan Aircocover of te bellen naar 31 (0)88 177 77 22. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Aircocover schriftelijk is bevestigd.
2. Klant kan de order niet meer annuleren nadat Aircocover deze in productie genomen heeft.
3. In geval van annulering is Klant een bedrag van € 50,00 aan Aircocover verschuldigd. Indien de werkelijke door Aircocover tot dan gemaakte kosten meer dan € 50,00 bedragen, is Klant deze door Aircocover gemaakte kosten verschuldigd aan Aircocover.
5. Prijzen
1. Prijzen en tarieven worden weergegeven op onze webshop Aircocover.nl. De prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering gedurende normale werktijden.
2. Indien Aircocover afwijkende verpakking, verzending of verzekering van de bestelde aircocover op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd Klant daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Aircocover gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
3. Werkzaamheden die niet zijn genoemd in de offerte vallen niet onder de Overeenkomst en kunnen een prijsverhogend effect hebben.
4. Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, prijzen of tarieven wijzigingen als gevolg van een verhoging in de kostenfactoren, is Aircocover gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen. Aircocover zal de klant hierover informeren.
6. Facturering en betaling
1. Klant kan vooraf online betalen. In sommige gevallen is betaling na verzending van de factuur via onze (online) betaalmogelijkheden mogelijk. Aircocover kan kosten in rekening brengen bij de keuze voor betaling achteraf.
2. Betaling van facturen door Klant dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum in overeenstemming met de wijze als op de factuur aangegeven, tenzij anders overeengekomen. Klant is in verzuim door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn; een sommatie en/of ingebrekestelling is hiertoe niet vereist.
3. Aircocover is gerechtigd op elk moment vooruitbetaling van een factuurbedrag dan wel enig andere financiële zekerheid te verlangen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden. Klant is niet gerechtigd tot opschorting van betalingsverplichtingen.
5. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan is Klant vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening aan Aircocover de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) over het factuurbedrag verschuldigd voor iedere maand of elk gedeelte van een maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien door Aircocover ten gevolge van het niet nakomen van de betalingscondities tot incasso van het verschuldigde bedrag moet worden overgegaan, zijn zowel de gerechtelijke als buitenrechtelijke incassokosten geheel voor rekening van Klant.
6. De door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook als Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. In het geval de financiële positie van Klant tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wijzigt, heeft Aircocover het recht geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst dan wel de betalingsvoorwaarden te wijzigen.
7. Levering
1. Aircocover streeft ernaar Levering in Nederland plaats te laten vinden op dag waarop de klant dit heeft aangegeven bij haar bestelling, via passend vervoer in opdracht van Aircocover. Daarbij wordt het product op een gebruikelijke wijze verpakt.
2. Aircocover is bevoegd tot het doen van deelleveringen en, in samenhang daarmee, tot het toezenden van deelfacturen.
3. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering; er is geen sprake van een fatale termijn. Aircocover is derhalve eerst in verzuim nadat Klant haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegeven om het product alsnog te leveren. De leveringstermijn gaat in na totstandkoming van de Overeenkomst en op het moment dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Aircocover.
4. Klant is verplicht het overeengekomen product op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip van aflevering af te nemen van Aircocover. Indien buiten de schuld van Aircocover de aflevering niet op de overeengekomen plaats en/of de overeengekomen tijd kan geschieden, zal Aircocover het product nog een keer kosteloos aanbieden. Indien de aanlevering opnieuw niet lukt, zal Aircocover het product maximaal 30 dagen voor rekening en risico van Klant opslaan. Indien Klant het product na 30 dagen niet heeft opgehaald, zal Aircocover het product (laten) vernietigen. Klant blijft ook in dat geval het gefactureerde bedrag verschuldigd.
5. Indien Klant achterstallig is in het betalen van enige factuur, is Aircocover gerechtigd het product voor rekening en risico van Klant op te slaan en de (eerste) oplevering uit te stellen tot alle vervallen facturen zijn betaald
8. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Aircocover spant zich in de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren.
2. Aircocover is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
3. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet tijdig, niet juist, onvolledig en/of niet conform de afspraken ter beschikking van Aircocover staat of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Aircocover het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
5. Indien Klant, na een schriftelijke herinnering van Aircocover, niet noodzakelijke informatie aanlevert of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, dan is Aircocover gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot enige vorm van compensatie te beëindigen.
6. Aircocover is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Aircocover is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en informatie.
7. Indien de werkzaamheden worden vertraagd door omstandigheden die voor risico van Klant komen, dient Klant de daaruit voor Aircocover voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan Klant kan worden toegerekend.
8. Klant ontleent aan de Overeenkomst uitsluitend aanspraken ten aanzien van Aircocover en Klant doet afstand van het recht om de (rechts)personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of waren bij de uitvoering van de door Klant met Aircocover gesloten Overeenkomst of voor wier handelen of nalaten Aircocover anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn (“Begunstigden”) aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd), 7:407 lid 2 (dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) en 7:409 (bepalende dat indien een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zij eindigt door zijn overlijden) van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet van toepassing. Voor zover nodig geldt het bepaalde in dit Artikel 8 als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Begunstigden, welk beding door Aircocover namens de Begunstigden reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
9. Meerwerk
1. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.
2. Meerwerk zal, onafhankelijk van de verplichting tot betaling van de hoofdsom, naar billijkheid redelijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt verstaan alle niet in de offerte opgenomen werkzaamheden en gebruikte materialen.
10. Intellectuele eigendomsrechten
1. Wanneer de Klant gebruik maakt van de Diensten van Aircocover ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Ook indien Aircocover in dit geval handelingen verricht ten behoeve van het eindproduct, zoals het bijsnijden van de aircocover, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Klant. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder andere verstaan alle wereldwijde auteursrechten, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en (aanspraken op) octrooirechten die rusten op de ideeën, ontwerpen, communicatie-uitingen, tekeningen, afbeeldingen, schetsen, onderzoeken, analyses, materialen, data, resultaten, conclusies en alle andere voor intellectuele eigendom in aanmerking komende objecten.
2. In het geval dat Klant gebruik maakt van de Diensten van Aircocover ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, staat Klant ten aanzien van Aircocover ervoor in dat de styling en opmaak van het door Klant bepaalde drukwerk, geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder expliciet begrepen het auteursrecht van derden. Klant vrijwaart Aircocover voor alle schade en nadeel die Aircocover lijdt indien het eindproduct inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Aircocover tegen aanspraken van derden in verband met enige inbreuk.
3. In het geval dat Klant gebruik maakt van de Diensten van Aircocover ten behoeve van een eigen ontwerp van Klant, heeft Aircocover het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak.
4. Enkel in het geval dat Klant op de webshop samen met Aircocover een product ontwerpt, berusten alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan uitsluitend bij Aircocover. Aircocover is in dit geval volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van deze rechten. Onder “ontwerpen” wordt in dit artikellid onder andere verstaan: door Aircocover verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten en tekstvoorstellen. Daarnaast berusten alle rechten van intellectuele eigendom eveneens bij Aircocover in het geval van co-creaties ontstaan met input van Klant ten behoeve van onder andere het verbeteren van features en tools van Aircocover.
11. Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
1. Risico-overgang vindt plaats op het moment dat Aircocover het eindproduct conform de Overeenkomst ter aflevering aanbiedt in overeenstemming met Artikel 7.1, ook indien Klant deze om welke reden dan ook niet afneemt.
2. Al de door Aircocover geleverde producten blijven eigendom van Aircocover tot het moment Klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Aircocover heeft voldaan.
3. Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Aircocover rust, dienen door Klant gescheiden van andere zaken en identificeerbaar te worden gehouden en mag door Klant niet worden (i) vervreemd en/of (ii) bezwaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aircocover.
4. Mocht Klant zijn betalingsverplichtingen jegens Aircocover niet nakomen of aanleiding geven om aan te nemen dat hij zijn betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet zal nakomen, dan is Klant op eerste verzoek van Aircocover verplicht op eigen kosten direct het product/de producten aan Aircocover te retourneren waarvan de eigendom nog niet is overgegaan.
12. Inspectie
1. Klant is verplicht het product onmiddellijk na levering te inspecteren. Klachten ter zake van zichtbare gebreken dienen binnen acht (8) dagen na levering nauwkeurig en voldoende omschreven schriftelijk ter kennis worden gebracht aan Aircocover, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van Aircocover vervalt. Verborgen gebreken dienen door Klant binnen acht (8) dagen nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, maar uiterlijk binnen drie (3) maanden schriftelijk en nauwkeurig en voldoende omschreven ter kennis worden gebracht aan Aircocover, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Klant ten aanzien van Aircocover vervalt. Op verzoek van Aircocover is de Klant verplicht om een foto, bewijsexemplaar of de complete order toe te sturen voor de klachtafhandeling.
13. Garantie
1. Aircocover zal het product leveren met de Specificaties zoals in de opdrachtbevestiging vermeldt, daarbij rekening houdend met datgene waarover in deze algemene voorwaarden is bepaald.
2. Indien Klant een beroep doet op de garantie, en dit is terecht, dan zal Aircocover naar haar keuze:
a. Het product vervangen voor een reproductie van het originele bestand, tenzij het originele bestand wegens technische reden moet worden vervangen;
b. Een gepaste vergoeding bieden voor de aanschafprijs.
3. Retourkosten voor niet aan de Specificaties beantwoordende of gebrekkige producten wordt voldaan door Aircocover. De Klant zal wel instructies voor transport in acht nemen.
4. De niet aan de Specificaties beantwoordende of gebrekkige producten worden eigendom van Aircocover zodra het vervangen is of er een vergoeding voor is toegekend.
5. Aircocover staat er uitsluitend voor in dat het product geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Wordt het product voor een ander, algemeen of bijzonder, doel gebruikt, dan geeft Aircocover geen garantie af over de geschiktheid voor het doel van het betreffende product. Het maakt daarbij niet uit of Aircocover op de hoogte was van dit doel.
6. Geen garantieverplichting bestaat voor de door Klant voorgeschreven materialen en/of onderdelen of voor door Klant of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
7. Indien wordt vastgesteld dat het geretourneerde product niet gebrekkig is en wel aan de Specificaties beantwoordt, dient Klant de prijs van het product te betalen vermeerderd met de in verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport en afhandeling.
8. Aircocover heeft geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het product ondeugdelijk, in strijd met de door Aircocover gegeven instructies en/of niet op de juiste wijze is gebruikt of bewaard.
9. Met inachtneming van de toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen geldt de garantie zoals uiteengezet in dit Artikel 13 uitsluitend rechtstreeks voor Klant en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door Aircocover van de hand gewezen.
14. Aansprakelijkheid
1. De totale aansprakelijkheid van Aircocover in verband met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Aircocover gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaalt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Aircocover beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde onder de Overeenkomst met een maximum van EUR 10.000,00.
2. Aircocover is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verminderde goodwill en verlies van gegevens.
3. Een eventuele vordering van Klant tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Aircocover, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
4. Alle aanspraken van Klant vervallen indien deze niet binnen één (1) jaar nadat Klant respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
5. Het bepaalde in Artikel 13 en dit Artikel 14 van deze Voorwaarden omvat de volledige aansprakelijkheid van Aircocover en de met haar verbonden ondernemingen in verband met het gebrekkige of het niet aan de Specificaties beantwoordende eindproduct.
6. Klant vrijwaart Aircocover voor aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.
15. Overmacht
1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van Partijen zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van de Partij en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden, zoals, maar niet beperkt tot: werkstaking, bedrijfsstoring, onderbrekingen in het productieproces, storing of defecten in internet, stroomstoring, bedrijfsbezetting en overmacht van toeleveranciers.
3. In geval van overmacht zijn Partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid voor eventuele daaruit voortvloeiende schade jegens Klant ontstaat, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of indien naar redelijkheid door Aircocover verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van zes (6) achtereenvolgende maanden de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4. Indien Aircocover bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.
16. Beëindiging
1. Zonder afbreuk te doen aan enige rechten en rechtsmiddelen welke Aircocover eventueel heeft of ten dienste staan van Aircocover uit hoofde van de Overeenkomst of de wet, is Aircocover gerechtigd de Overeenkomst of enig onderdeel ervan, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid jegens Klant, indien:
a. Klant een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen veertien (14) dagen na schriftelijke ingebrekestelling;
b. enige procedure inzake insolventie, faillissement (daaronder mede inbegrepen reorganisatie), liquidatie of opheffing ten aanzien van Klant op gang wordt gebracht (ook als een dergelijke procedure vrijwillig of onvrijwillig door Klant wordt geïnitieerd), Klant onder een beheerder of bewindvoerder wordt geplaatst of ten behoeve van crediteuren van Klant een overdracht plaatsvindt of Klant zijn activiteiten staakt;
c. de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard op Klant;
d. Klant overlijdt;
e. aan de zijde van Klant een wijziging in de zeggenschap voordoet; of
f. Klant wordt geconfronteerd met een beslag dat een belemmering kan vormen voor de uitvoering en nakoming van de Overeenkomst of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven alsdan bestaan. In alle gevallen genoemd in 16.1 is iedere vordering welke Aircocover ten laste van Klant heeft direct opeisbaar.
17. Geheimhouding
1. Aircocover en Klant zullen ervoor zorg dragen dat alle informatie die zij van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, geheim wordt gehouden.
2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zullen Partijen de vertrouwelijke informatie welke hen ter beschikking staat, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties en van hen dezelfde geheimhoudingsverplichtingen wordt bedongen.
18. Privacy statement
Aircocover beschermt de persoonsgegevens die zij verwerkt in overeenstemming met de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover kan de Klant de Privacy Statement van Aircocover raadplegen.
19. Overdracht
Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst over te dragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aircocover.
20. Afwijkingen / Nietigheid
1. Afwijkingen van, wijzigingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden of de Overeenkomsten gelden slechts indien en voor zover Aircocover deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden slechts voor de specifieke Overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen. In geval van strijd tussen een schriftelijke bepaling in de Overeenkomst en een bepaling in deze Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of mochten worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Aircocover en Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
21. Toepasselijk recht; bevoegde rechter
1. Op alle met Aircocover gesloten Overeenkomsten, waarvan deze Voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende Goederen van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door Partijen nadrukkelijk uitgesloten.
3. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.